پاسخ استاد محمد علی طاهری به ویژه نامه سراب – جام جم

جام جم – ویژه نامه سراب صفحه اول
آنها چه می گویند؟ از دیدگاه طاهری هر عضوی در جهان در حقیقت نوعی شعور و هوشمندی است اما هر شعوری برای شعورهای دیگر ضدشعور محسوب می شود.
دراین میان انسان دارای تشخیص شعور و ضد شعور است
تعلیمات فرادرمانگری بر مبنای همین شعور صورت می گیرد
پاسخ استاد: بر هر آنچه در جهان هستی وجود دارد شعوری حاکم است که در پشت آن نیز شعور دیگری نهفته است. آثار انسان نیز همچون سایر اجزای هستی ماهیتی دو گانه دارد. اجزای جهان هستی عبارتند از : ماده- ضدماده، انرژی- ضدانرژی و شعور- ضد شعور ( هر یک از دو زوج ماده- ضدماده، انرژی- ضدانرژی و شعور- ضد شعور مکمل یکدیگر هستند نه ضد یکدیگر)( چند مقاله صفحه ۱۸۹). صفحه ۱۹۰: ضد شعور یا شعور باطنی ناشی از درون مایه پنهان انسان است که به طور خودآگاه امکان دسترسی به آن وجود ندارد و به راحتی قابل کشف نیست. این شعور که ناشی از محور وجودی انسان است رحمانی یا شیطانی بودن آن را آشکار می سازد.اگر توجه به کمال در وجود انسان نهادینه شود “محور وجودی” او نیز در راستای کمال خواهد بود به بیان دقیق تر اگر کسی به درکی برسد که از یک طرف به هر چیز نگاه می کند وجه خدا را در آن ببیند و از طرف دیگر همه حمد ها را مخصوص خدا بداند( به حقیقت الحمدلله رسیده باشد) ” محور وجودی او که پنهان ترین بعد وجود هر فرد است رحمانی و منطبق بر کمال خواهد بود
کتاب فرادرمانی صفحه ۴۳-۴۴: جهان هستی مادی از شعور آفریده شده است. شعور تمام اجزای هستی بر یکدیگر اثر میگذارند که این اثر تشعشعاتی است و آثار شیمیایی و فیزیکی ندارد و فقط تاثیر شعوری بر جای می گذارد.شعور مجموعه ای از اجزا شعور کل آن مجموعه محسوب می شود شعور جزء همه شعور کل را در خود دارد یعنی: شعور جزء (ذره)= شعور کل هستی مادی.
کتاب فرادرمانی صفحه ۱۲۲-۱۲۳
فرادرمانی بر اساس نظریه “پیوند شعوری” یا ” اشتراک شعوری اجزا” بنا شده است. طبق این نظریه هر گاه بین شعور اجزای تشکیل دهنده وجود انسان و شعور کل ارتباط برقرار شود شعور مدیریت بدن وسلول که جزیی از ذهن است قادر به ترمیم، اصلاح و رفع عیوب و اشکالات بدن و سلول واصلاح عملکرد نرم افزاری روان و سایر بخش های ذهن خواهد بود. فرادرمانی با پیوند میان ” مدیریت بدن و سلول” ( که توزیع شعور اجزا را به عهده دارد) و ” شبکه شعور کیهانی” ( شعور کل) انجام می شود.
جام جم: طاهری سه پایه عمده در شعور کیهانی را ماده ، انرژی و تضاد و روابط بین آنها میداند. طاهری منبع انرژی یا حلقه یا شعور کیهانی را روح القدس میداند
پاسخ استاد کتاب فرادرمانی صفحه ۲۰-۲۲
در فیزیک مدرن، ماده موج متراکم است و خود موج نیز حرکت تلقی می شود پس تمام جهان هستی مادی چه از بعد ماده و چه از بعد انرژی از موج ساخته شده و چنانکه اشاره شد موج نیز از “حرکت” ایجاد شده است حال سوالی پیش می آید: چه عاملی اینچنین به بی نهایت حرکت موجود در جهان هستی جهت داده است که در نتیجه آن سیستمی کاملا سازمند و هدفمند تجلی پیدا کرده است؟ در پاسخ می توان گفت تنها چیزی که می تواند بی نهایت حرکت موجود را هدفمند ساز عاملی هوشمند است که می تواند تشخیص دهد هر حرکتی در چه جهتی و به چه صورتی باید انجام شود تا نتیجه نهایی آن ایجاد سیستمی هدفمند و گویا باشد. بنابر این ماده و انرژی و به عبارت دیگر ساختار جهان هستی از هوشمندی، شعور یا آگاهی به وجود آمده است. خود هوشمندی حاکم بر جهان هستی باید ایجاد کننده ای داشته باشد که اگر آن را هر چیزی در نظر بگیریم، خود ایجاد کننده ای دارد تا اینکه به مبداءی برسیم که از چیزی به وجود نیامده است. این مبداء( صاحب هوشمندی) خداوند است.
همواره سه عنصر در جهان هستی مادی موجود است: ماده ، انرژی و آگاهی . بدون وجود آگاهی انسان قادر به استفاده از ماده و انرژی نیست.پس ساختار جهان هستی از آگاهی یا شعور است که ماده و انرژی از آن به وجود آمده اند.
جام جم: تجربه مشترک بسیاری از امتحان کنندگان عرفان حلقه انحطاط اخلاقی و فروپاشی بنیان خانوادگی آنهاست . در جلسات آموزشی به افراد تلقین می شود که کمال یافته اند ودر حال رشد هستند و ممکن است برخی لز معاشران که اعتقادی به خرافات مدرن ندارند لیاقت همسری آنان را نداشته باشند
پاسخ استاد کتاب چند مقاله صفحه ۴۸-۵۰
هویت خانواده وابسته به هویت افراد خانواده و هویت افراد خانواده وابسته به درک آنها از خود، هستی و خالق است. بنابراین خانواده سالم و به دنبال آن جامعه سالم وقتی وجود خواهد داشت که در درجه اول انسان به رسالت خود در هستی پی ببرد. صفحه ۴۹: طبق دیدگاه “عرفان کیهانی” هدف غایی از خلقت و حضور انسان در هستی، رسیدن به کمال از طریق “درک وحدت “است. بر اساس این هدف انسان در مقطعی از این سیر کمالی که زندگی کنونی ما در آن سپری می شود، وجود دو جنسیت را تجربه می کند تا از طریق به هم پیوستن دو فرد( از دو جنس مخالف) به یکدیگر، درک یکتایی (که لازمه تعالی است) در مقیاس کوچکی تجربه شود.با این دیدگاه ازدواج کامل کننده دو فردی خواهد بود که با هم ازدواج می کنند نه اینکه فقط برای رفع نیازهای غریزی و یا تولید نسل باشد . این ازدواج در جهت کمال است و هر آنچه ما را به کمال نزدیک می کند، عبادت است.

جام جم- صفحه ۲

پس از چند وقت می توانم فرا درمانگر شوم؟ باید ۸ دوره درمان کیهانی ،یک دوره تشعشع دفاعی و یک دوره مربی گری بگذرانید

پاسخ از کتاب فرادرمانی صفحه ۱۴۶: اتصال فرادرمانگری در یک جلسه به شخص تفویض می شود این اقدام که تفویض توانایی فرادرمانگری و “لایه محافظ” آن به فرد است، پس از نگارش سوگندنامه مبنی بر استفاده صحیح و انسانی از این اتصال صورت می گیرد ، بلافاصله بعد از آن می توان فرادرمانگری را از راه دور و نزدیک و با تمام جزئیات تجربه کرد.

جام جم-در آموزه های تصوف جهان به حلقه ای تشبیه می شود که همگان در مسیر این حلقه در گردش هستند در عرفان حلقه نیز همانگونه که از اسمش بر می آید حلقه از جایگاهی خاص و تعیین کننده برخوردار است

جام جم: در آموزه های تصوف جهان به حلقه ای تشبیه می شود که همگان در مسیر این حلقه در گردش هستند در عرفان حلقه نیز همانگونه که از اسمش بر می آید حلقه از جایگاهی خاص و تعیین کننده بر خوردار است.بحث وحدت وجود از دیگر وجوه برداشت شده از تصوف است

کتاب انسان و معرفت توضیح حلقه وحدت صفحه ۸۰: اساس حرکت عرفانی، اتصال و ارتباط با خداوند است. صفحه ۸۱: خداوند بر مبنای رحمت خود و از طریق روح القدس ، فرد متصل را از نتیجه اتصال با خود بهره مند می کند. اتصال و ارتباط با خدا به دو نوع فردی و جمعی شکل می گیرد. اتصال فردی: ارتباط مستقیم و بی واسطه ای بین بنده و خداست که تنها با “اشتیاق زائدالوصف” و “اضطرار” حاصل می شود. صفحه ۸۴: اتصال جمعی: رابطه بین خداوند و بنده است که به واسطه هر فردی که صاحب این روزی است و امکان انفاق آن روزی را دارد برقرار میشود در این اتصال “وحدت”به عنوان تسهیلاتی برای برقراری ارتباط با خدا جایگزین “اشتیاق زائدالوصف” و “اضطرار” می شود. بنابراین اتصال جمعی اعتباری ست که خداوند برای وحدت بین انسانها قائل شده است تا به وسیله آن روزی آسمانی انفاق شود.

جام جم: عرفان چین و هند: آرامش دادن به ذهن،ارتباط با یوگا…. همگی نمونه هایی از مونتاژ شدگی جریان شعور کیهانی از آیین های خاور دور است

استاد در مجموعه مصاحبه ها صفحه ۲۹: در مسیر قله کمال آرامش یک ایستگاه است و ما باید از این ایستگاه عبور کنیم چون آرامش هدف نیست، وسیله است، وسیله ای برای بهتر رسیدن به خودشناسی و شناخت بهتر هستی . انسان باید بداند از کجا آمده است و به کجا میرود و برای چه آمده است، اینها سوالاتی مربوط به کمال است آرامش به تنهایی پاسخ این سوالات را نمی دهد.

جام جم: بی قیدی نسبت به باورهای دینی از جمله عواملی ست که در عرفان سرخپوستی و شعور کیهانی به شکل مشترک دیده می شود

مجموعه مصاحبه ها صفحه ۶: عرفان کیهانی یک جریان فکری خدا محور است و در این تفکر بحث “لا حول و لا قوه الا با الله” و محوریت خداوند حاکم است. دین در دیدگاه ما مثل پرنده ایست که دو بال دارد. یک بال آن شریعت است و بال دیگر آن عرفان ، شریعت در واقع اصول رهروی و احکام را طرح می کند و عرفان مسائل کیفی و نحوه حصول کیفی آن احکام را دنبال می کند. پس قاعدتا باید احکامی باشد و شریعتی باشد که اصول کیفی آن بررسی شود هر عمل مثل صلوه ( نماز) یک جنبه حکمی و ظاهری دارد که جنبه کمی آن است و یک جریان کیفی هم دارد که مربوط به عرفان است. عرفان کیهانی می خواهد ارتقای کیفی اعمال ما را در چارچوب شریعت داشته باشد و یک جریان معرفت جویی است.

جام جم: تاکید های فراوان طاهری بر مباحث شناختی مسیحیت این احتمال را قوت می بخشد که صاحبان فرقه خواسته یا ناخواسته در جهت سیاستهای استعمارگران غربی برای گسترش مسیحیت در کشورهای اسلامی گام بر می دارند

مجموعه مصاحبه ها صفحه ۱۹: اولیاءلله هر کدام از منظرهای مختلف ما را با رحمانیت الهی و کمال آشنا کرده اند یعنی آمدن هر پیامبر به معنی نقض کارهایی که پیامبر قبلی انجام داده نیست. ما ارجاع داده می شویم به گذشتگانمان تا درس بگیریم هر کدام از انبیا از یک منظر ابعاد وجودی انسان را به تصویر کشیده اند و یک وجه از وجوه الهی را نشان داده اند.پیام بزرگ پیامبر اسلام برای همه بشر ،تفکر، تعقل و ارجاع به محور اصلی یعنی لاحول ولاقوه الا بالله است. مجموع تجارب انبیا و اولیا باید به کار گرفته شود.پیام پیامبر اسلام باید برای ما محور باشد و با تکیه بر این محور تجارب مختلف داشته باشیم.

جام جم:  الگوبرداری آموزه های درمانگری فرقه عرفان کیهانی از مقوله انرژی درمانی، بیماران صعب العلاج را از مرجعه به پزشک باز می دارد

کتاب فرادرمانی صفحه ۷۲:فراکل نگری” نگرشی است که در آن انسان به وسعت جهان هستی دیده می شود نه فقط مشتی گوشت و پوست و استخوان. در این دیدگاه ابعاد وجودی نامحدود در نظر گرفته می شود.تا کنون هر مکتب . شیوه فکری فقط از زاویه ای خاص به انسان نگریسته و از آن زاویه بیماری و درمان را شناسایی و معرفی کرده است.برای مثال طب رایج انسان را مانند ماشین می داند و به کالبد فیزیکی او توجه دارد، هومویوپاتی فقط به شعور سلولی می پردازد،” پلاریتی در مانی” حوزه پلاریتی را در نظر می گیرد.آنها که به هاله ها توجه می کنند بیماری را در این رابطه می بینند.اما براساس نظریه فراکل نگری بیماری عبارت از:” هرگونه اختلال، انسداد، صدمه و عدم تعادل در هر یک از بی نهایت اجزای تشکیل دهنده وجود انسان.اگر بخواهیم تعریف فراکل نگری بیماری را بپذیریم تشخیص بیماری محال و ناشدنی است.صفحه ۸۴ فرادرمانی: وجود انسان مانند سایر اجزای هستی از سه بخش عمده تشکیل شده است: بخش شعور، ماده و انرژی. بیماری در هریک از سه بخش می تواند حادث شود. انسان از منظری دیگر صفحه ۸۱: در فرادرمانی تشخیص نوع بیماری و بهبود آن برخلاف همه رشتهها که توسط فرد انجام میگیرد،مستقل از وجود عوامل انسانی انجام می گیرد و در آن هوشمندی عظیمی که کار کاوش (اسکن) بدن و تشخیص اجزای معیوب و رفع آنها را به عهده دارد نقش بازی می کند.در واقع اسکن یعنی زیر ذره بین گذاشتن وجود انسان و همانطور که گفته شد انسان شامل بی نهایت اجزای مختلف است و این کار جز به کمک یک هوشمندی عظیم و مافوق هوش و تخصص و علم انسان امکانپذیر نیست. صفحه ۸۵: درمان از دید این مکتب، فقط وسیله ای ست برای تحول در بیمار و درمانگر.

جام جم: شعور کیهانی و آموزه هایش تاثیری بسیار منفی بر گروهی از اعضای “فرقه” به خصوص تازه وارد ها دارد…

مجموعه مصاحبه ها صفحه۳۲ : حرکت جمعی به معنی تشکیل گروه و فرقه و امثال اینها نیست، منظور یک تعامل فکری و چالش معرفتی است بین آحاد مختلف جامعه. هیچ رسم و سلوک خاص، لباس خاص،حرکت های خاص….که در فرقه ها مطرح است در عرفان کیهانی وجود ندارد، هرکس تصمیم به حرکت جمعی داشته باشد مسئولیت دادرد که هر چه بدست آورد در اختیار دیگران قرار بدهدو آن را به چالش بگذارد و در مورد صحت و سقم آن با دیگران به تبادل اندیشه بپردازد، تا رویارویی اندیشه نباشد نقاط ضعف و قوت اندیشه خودش را نشان نمی دهد.حرکت جمعی باعث می شود که عیب ها مشخص شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top