فراخوان

فراخوان

 

faraxan

۷ comments

 1. از افسردگی نجات پیدا کردم

 2. ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﺮﺽ ﻛﻨﻴﻢ ﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺩﺭﻭﻏﻴﻦ ﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ, ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﻨﺸﻬﺎﻱ ﺻﺤﻴﺤﺶ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻭﺟﻮﺩﻱ اﻧﺴﺎﻥ و ﺭاﺑﻂﻪ ی ﻣﺎ ﺑﺎ اﺗﻤﺴﻔﺮﻩ ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻣﺠﺎﺯﻱ ﻛﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘﻪ اﻣﻮﺯﺵ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﻢ و ﺩﺭﻙ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺭاﻩ ﻧﺠﺎﺕ ﻓﺮﺩﻱ و ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﻤﻌﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ اﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎ ﺭﻭ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﺭﻭاﻧﻲ ﺩاﺭﻧﺪ و ﺑﺎ ﺩﺭﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺘﺪاﻭﻝ و ﺣﺘﻲ ﻃﺐ ﻣﻜﻤﻞ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺭو ﺑﺎ ﺩاﺩﻥ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺣﻞ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎﻱ ﺷﺮﻃﻲ و ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺭﻭاﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮﺩ. ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ و ﺟﺬاﺑﺘﺮﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ اﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭﺳﻬﺎﻱ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺩﺭﻙ ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻫﻮﺵ ﺑﺎﻃﻨﻲ اﻓﺮاﺩ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻛﺪﻭﻡ اﺯ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﺮﻭﺯ و ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ اﻣﻮﺯﺷﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ اﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺸﺪﻩ … ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺣﻠﻘﻪ ﺭاﻩ ﻧﺠﺎﺕ ﻛﺴﺎﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻠﻲ ﺗﻀﺎﺩ ﺩاﺭﻧﺪ (ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﻩ ﺧﻮﺩﻡ) و ﺭاﻩ ﻧﺠﺎﺕ اﺯ ﺧﺮاﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﻲ و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻴﺴﺖ و ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺎﻟﻖ و ﭘﻴﺎﻡ اﻭﺭ ﺻﻠﺢ و ﻭﺣﺪﺕ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ اﺩﻳﺎﻥ ﻳﻜﺘﺎ ﭘﺮﺳﺘﻴﺴﺖ ۱+

 3. به نام خدا
  شهادت نامه
  اینجانب بیوک آقا ابراهیمی سعیدی فرزند ابراهیم صادره از تبریز کدملی شماره … در پیشگاه خداوند متعال گواهی و شهادت می دهم از کلاسهای استاد محمدعلی طاهری در سه محور: درمان و درک کمال الهی و تحول فردی مشمول دریافت های ارتقاعی گردیده است که در زیر به خلاصه ایی از آنها اشاره میشود :
  ۱- در فرادرمانی حدود ۹سال در افراد خانواده خود و افراد دیگر از درمان تا ۱۰۰درصد و در حد معجزه هم دیده است که شامل صدها نفر را بالغ می شود .
  ۲- از شناخت و فهم مطالب الهی و مطالب و گفتار بزرگان بعداز کلاس ها به درک مطالب آنها رسیده است .
  ۳- از لحاظ فردی خیلی نسبت به قبل ارتقاع بینش و تحمل ام بیشتر شده است .
  لذا گواهی و شهادت میدهم از کلاسهای استاد جز خودشناسی و خداشناسی و کمال الهی ، چیزی تا حال مخالف اسلام و کمال الهی سخنی نشنیده و ندیده ام و فقط عبادت عملی ایشان خدمت به خلق الهی و کمک به کم کردن مشکلات و درد و رنج آنها و زکات علم و دانش دریافتی را درآموزش و آگاهی دادن و به کمال رساندن افراد پرداخته است .
  بیوک ابراهیمی سعیدی

 4. با عرض سلا م و خسته نباشید و به امید سلامتی و آزادی استاد طاهری عزیز؛
  من در سال ۱۳۸۵ به لطف یکی از دوستان بسیار عزیزم (که همه ی زندگی پر بار خود را مدیون ایشان هستم)سعادت حضور در کلاس های استاد طاهری را پیدا کردم و اعتراف میکنم از آن زمان به بعد طعم زندگی واقعی-حقیقی را با همه ی وجود چشیدم.
  اگر بخواهم درباره ی آنچه آموختم بگویم ،همین بس که درک تنها یک واژه از این کتاب نامحدود ،واژه ی (صالح)تمام زندگیم را تحت شعاع خود قرار داد.
  مقام صالح از زبان استاد طاهری: صلح با خدا ؛صلح با خود؛ صلح با جهان هستی و صلح با دیگران.
  نمی دانم دقیقا در کدامین پله از نردبان این واژه قرار دارم ولی خوب می دانم اگر فقط همین یک واژه را بدرستی درک کنم و در زندگی به کار گیرم فاتح تمام قله های عشق خواهم بود و از بند تمام بلاها و کاستی ها رسته ام.
  حالا خوب می دانم که بخش مهمی از خوشبختی و سعادت خود و عزیزانم در سعادت و شادی دیگران و آرامش حاکم بر جهان هستی است .
  آنانکه هرگز از من جدا نبوده اند،نه به قیاس در زمان و مکان ؛که به وسعت وحدت جان.
  همه عالم من و من خود جهانم رموز خیر و شر اندر نهانم
  من آن روزی که راز دل نوشتم گل آدم به دست خود سرشتم
  در این مدت با بکارگیری فرادرمانی و عرفان حلقه موفق به درمان خود ،افراد خانواده ، فامیل و جمع کثیری از بیماران شده ام .فکرمی کنم هیچ چیز لذت بخش تر از شاد کردن دیگران وجود نداشته باشد و چه بسیار من این لذت را با تک تک سلول هایم حس کردم.

 5. سلام بیمارى ms ام اس من با فرادرمانى و اموزه اى عرفان حلقه درمان شد و شهادت مى دهم به حقانیت اموزه هایى محمد على طاهرى و تضاد من با خدا خود ،هستى و دیگران حل شد و باعث ارتقاء دید من نصبت به هستى به دین وپیامبران و امامان شد.متاسفانه به دلیل گستردگى مطالب کلام بیش از این قابلیت وگویا انچه من تجربه کردم نیست
  اتصالی بی تکلف، بـی قیـاس
  هسـت رب الناس را با جان ناس
  اتصالـی که نـگنجـد در کلام
  گفتنـش تکلیـف باشد والسلام!!!!!!!!

 6. جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
  استاد طاهری عزیز و بزرگ خواهد ماند

  طلب خیر و گشایش در همه امور برای همه هفت میلیارد و خورده ای نفری که با ما دارن این مرحله زندگی رو سپری میکنن

 7. درود بر تمامی انسان های ازاده و استوار من جمله استاد عزیزم محمد علی طاهری
  اعتیاد
  افسردگی
  الکل

  درمانی برایش یافت نشد جز اموزه های این مرد بزرگ که توانست من را از شیطان رها ساخته به اغوش پر مهر الهی بازگرداند…
  شهات میدهم به حقانیت اموزه های عرفان حلقه عرفانی که ما را به عمق ادیان فرو برد تا خدایمان را بهتر بشناسیم
  دوستار راه حقیقت بهنام سالاری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top