در کار پزشکی مداخله نمی کنیم

در کار پزشکی مداخله نمی کنیم

در کار پزشکی مداخله نمی کنیم

اتهاماتی که از سوی مغرضین و مخالفین  به عرفان کیهانی (حلقه) و استاد محمد علی طاهری بنیانگذار این مجموعه و دو طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی وارد می شود بیشمار است، اتهامات بی پایه و اساسی که تنها برای تخریب مجموعه عرفان کیهانی (حلقه) است؛که اگر غیر از این بود فرصت دفاع  می دادند و تاب شنیدن داشتند.و بر اساس همین اتهامات واهی است که حکم های غیر عالانه و سنگینی برای استاد محمد علی طاهری و  اعضای مجموعه عرفان حلقه صادر می کنند.

یکی از اتهامات واهی که مخالفان به  استاد محمد علی طاهری و همراهان مجموعه عرفان کیهانی(حلقه)وارد می کنند” دخالت در امر پزشکی است ” که پاسخ به این اتهام بر اساس گفته  استاد محمد علی طاهری در صفحه ۱۷۲ کتاب چند مقاله چنین است:

نسبت میان عرفان و درمان

رسالت انسان کمال جویی است و بیماری یکی از موانع به شمار می رود که آن را دشوار می کند. فرد بیمار چنان دست به گریبان بیماری و مسائل جانبی آن است که کمتر می تواند در اندیشه خدا باشد و به اهداف آسمانی خود دست یابد . بر این اساس، در عرفان که موضوع، کمال و خودشناسی است، بیماری نوعی مانع به حساب می آید. البته منظور این نیست که هیچ یک از افراد بیمار نمی توانند در مسیر کمال پیش روند. اما از برخی بیماران همچون افراد افسرده، اسکیزوفرن،.. نمی توان این انتظار را داشت و اغلب از افراد درگیر با هر نوع عارضه  دیگری نیز به نسبت کمتر از افراد سالم انتظار می رود.

در ارتقای کیفی، به ترتیب، سلامت ذهن، روان و جسم اهمیت دارد. برای مثال ” کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد” . وقتی خاطر حزین است، چندان نمی توان به کمال توجه کرد. تنها با کنار زدن موانع می توان در جستو جوی این بود که من کیستم؛ از کجا آمده ام و به کجا می خواهم بروم. بنابراین، سلامت که رابطه  تنگاتنگی با آرامش دارد، ضرورتی عرفانی و موجب تسهیل حرکت به سوی کمال است.

از طرف دیگر خود عرفان در درمان کارایی دارد. گاهی مداخله در درمان، کمی است که صحبت از پزشک و دارو و معاینه و .. می شود و گاهی مداخله ی کیفی است و در آن هیچ گونه معااینه و دارو وجود ندارد. برای مثال، وقتی برای کسی دعا می کنیم که خداوند او را شفا بدهد؛ در جهت در مان او اقدام کرده ایم و اگر این دعا مستجاب شود، بدون مداخله  کیفی محسوب می شود. دعوت فرد بیمار به برقراری ارتباط با خدا نیز همینطور است. این مداخله کمی نیست و اگر چه روند تاثیر آن از نظر علمی قابل مطالعه و بررسی است، دخالتی کیفی به شمار می رود که در جهت خودشناسی نیز بسیار موثر است.

در درمانی همچون “فرادرمانی” فرد به طور عملی با هوشمندی الهی (که کارگزار الهی در انجام این درمان است) آشنا می شود و خود این، نقطه  عطفی است که او را به سوی صاحب این هوشمندی معطوف می کند. به این ترتیب چنین درمانی می تواند نقطه  آغازین عرفان باشد.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top